Close

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky vydává společnost Centrum finančního vzdělávání, s.r.o. se sídlem Moulíkova 2238/1, 15000 Praha 5, IČO 27385531, spisová značka C 115541 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen Organizátor).
 2. Obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na konferenci QuantExpo 2017, která se koná dne 4. listopadu 2017 v Praze, a kterou pořádá Organizátor.


II. Prodej vstupenek

 1. Organizátor činí prostřednictvím svých webových stránek výzvu k podávání návrhů na uzavření smlouvy o koupi vstupenek na konferenci QuantExpo 2017. Ustanovení § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ), se nepoužije.
 2. Zájemce (dále jen Účastník) o koupi vstupenky podává objednávkou uskutečněnou prostřednictvím internetového rozhraní organizátora, dostupného ze stránek www.quantexpo.com, návrh na uzavření smlouvy o koupi vstupenek.
 3. Objednávkou vstupenek dává účastník souhlas s těmito obchodními podmínkami. Tyto obchodní podmínky tvoří dle § 1751 odst. 1 NOZ součást obsahu smlouvy.
 4. Kupní smlouva o prodeji vstupenek je uzavřena akceptací Objednávky vstupenek, a to zasláním e-mailu s potvrzením ze strany organizátora na e-mailovou adresu uvedenou Účastníkem v Objednávce vstupenek.
 5. Kupní cenu je možno zaplatit bankovním převodem z účtu na základě vystavené faktury. V případě platby převodem je splatnost kupní ceny 7 dní od data vystavení faktury.

 

III. Prodejní cena

 1. Ceny vstupenek jsou uvedené na webu www.quantexpo.com.
 2. Organizátor si vyhrazuje právo změnit cenu vstupenky.
 3. Ceny vstupenek jsou rozdělené na standardní a korporátní. Jako korporátní jsou vnímány objednávky, u nichž je uvedeno IČO.


IV. Storno podmínky

 1. Poslední možnost stornování vstupenky je 30.9.2017, po tomto datu již nelze vstupenky stornovat, je však možné za sebe dohodnout náhradu. Při zrušení objednávky do 30.9.2017 činí storno poplatek pro objednávky v rámci zlevněného (tzv. “early bird“) vstupného 80 % z ceny vstupného, pro objednávky za plnou cenu pak 60 %. Storno je platné pouze v případě potvrzení ze strany pořadatele! V případě zrušení objednávky, účastník nemá nárok na přesun na jiný termín konference. Dokonce ani při doložení neschopenky, nebo potvrzení od doktora.
 2. Průběh a vyřízení reklamace. Pokud se účastník nedostaví na konferenci, vstupenka propadá.

 

V. Objednávka prostřednictvím webu

 1. Za účelem objednávky vstupenek je nutné uvést a odeslat všechna data potřebná pro provedení rezervace vstupenek a následně zaplatit příslušnou částku dle pokynů objednávkového systému.
 2. Vstupenka je vázána na jméno Účastníka uvedené v Objednávce vstupenky. Účastníka lze na žádost změnit, nejvýše jedenkrát. Žádost o změnu Účastníka je možno bezplatně podat nejpozději dne 30.9.2017.
 3. Účastník konference či dalších akcí pořádaných Organizátorem, svou objednávkou souhlasí s používáním cookies, pixel tags, action tags, web beacons, gif tags a dalších podobných nástrojů, jež jsou využity pro efektivní a bezpečný nákup vstupenek.


VI. Zpracování osobních údajů

 1. Osobními údaji se rozumí informace o účastníkovi konference, jakožto subjektu údajů, na základě kterých jej lze přímo či nepřímo identifikovat. Organizátor (Správce osobních údajů) shromažďuje a uchovává Účastníkem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti.
 2. Organizátor prohlašuje, že chrání osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Účastník vstupenek nákupem dává souhlas ke zpracování svých osobních údajů Obchodními partnery Organizátora (viz dále) a Organizátorem samotným.
 3. Organizátor si vyhrazuje právo na úpravu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Z tohoto důvodu je v zájmu účastníků kontrolovat, zda toto prohlášení nedoznalo změn.
 4. Souhlas se zpracováním osobních údajů:
  - Součástí přihlášky konference pořádané Organizátorem je uvedení údajů: jméno, příjmení, celé místo trvalého pobytu, e-mail, telefon a případně firma.
  - Účastník konference či jiných akcí pořádaných Organizátorem, svým nákupem vstupenek souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v přihlašovacím formuláři Organizátorem, jakožto správcem těchto údajů pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluje pro všechny údaje obsažené ve formuláři objednávky, a to do odvolání. Zároveň si je vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře byl seznámen, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Účel zpracování osobních údajů: V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři řazeny do kategorie adresních a identifikačních údajů a jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely vytváření databází Účastníků, reklamní a marketingové činnosti a zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách Organizátora a jeho Obchodních partnerů, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity Organizátorem a jeho Obchodními partnery pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu Organizátora a jeho Obchodních partnerů.
 5. Prohlášení Správce: Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Členové Správce nebo jiné fyzické či právní osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se Správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.
 6. Podá-li subjekt údajů žádost o informaci o zpracování svých osobních údajů, Organizátor mu tuto informaci poskytne bez zbytečného odkladu.
 7. Obchodní partneři mohou využívat osobní údaje Účastníků získané Organizátorem k účelu popsaném výše.
 8. Právo filmového, video a televizního záznamu akce je vyhrazeno. Návštěvník takto zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady.


VII. Účinnost obchodních podmínek

 1. Pokud by se stalo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.
 2. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. července 2017.
 3. Ukončením této smlouvy není dotčena platnost kteréhokoliv ustanovení této smlouvy, jež má výslovně či ve svých následcích působit při nebo po ukončení této smlouvy.


VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Závazky Organizátora vůči Účastníkům stejně jako případné nároky Účastníků vůči Organizátorovi se promlčují ve lhůtě pěti let. 
 2. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu či místa konání konference.
 3. Organizátor si vyhrazuje právo změny lektorů a přednášek.
 4. Organizátor garantuje program konference se zaměřením na algoritmické a systematické obchodování v minimální délce 7 hodin včetně času vyčleněného pro networking. Program může být změněn dle aktuálních dispozic lektorů.
 5. Účastník musí během konference respektovat pokyny pořadatelů.
 6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.
 7. Organizátor může po Účastníkovi požadovat složení finanční zálohy na zapůjčenou tlumočnickou techniku ve výši do 500 Kč.
 8. Všechny informace prezentované na konferenci QuantExpo jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Organizátor jednotliví přednášející nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Budou-li v rámci přednášek zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, je tomu tak vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Organizátor není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých Účastníků. Burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty (a komoditami obzvláště) je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat komodity a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost.
 9. Pro případ mezinárodního prvku se jako právo rozhodné pro spory vzniklé v souvislosti s těmito obchodními podmínkami a smluvních vztahů na základě nich uzavřených sjednává právo české. Soudy příslušné pro rozhodování sporů mezi smluvními stranami jsou soudy české.

QuantEXPO